[MTVNDVT] Chương 5: Người học trò đặc biệt

Bạch: Sr mọi người, vì 1 số nhầm lẫn nên vẫn chưa đến đoạn em Thần đến rừng Tử Thần gặp anh Kai (_ _!!)

.

.

.

Chương 5

Người học trò đặc biệt

– Tuyết Lạc –

. Tiếp tục đọc