[Tử Lê] Chương 5

Chương 5

.

“Tử Lê, ta gọi Quản Tử Lê. . . Mộc Tân Tử, Lợi Mộc Lê” Y nhìn thật sâu vào mắt Băng Khôi, nhẹ nhàng nói.

Tiếp tục đọc