[Nhân ngư Tiểu Nam] Chương 4 + 5 + 6

4

Hải Thiên Lam dựa vào tảng đá, phun nước biển còn ứ trong dạ dày ra, nhân ngư Tiểu Nam ngồi ở chỗ nước cạn hỏi cậu.

Tiếp tục đọc