[Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ] Chương 4

Đệ tứ chương

.

Nguyên nhân Thủy Tự Hàn đỏ mặt, là vì y đương nhiên biết Độc Cô Phong Thanh đang hỏi về cái gì.

Tiếp tục đọc