[BTTA] Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhất

 

Phiên ngoại chi sơ ngộ ( Thập Nhất )

 

Thập Nhất.

 

“Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

 

Tiếp tục đọc