[BTTA] Chương 30

Đệ tam thập chương

Mặt trời vừa mới nhô lên, Tiểu Đức Tử đã bưng đồ dùng rửa mặt cung kính chờ ở bên ngoài.

Tiếp tục đọc