[DPKTH] Chương 13: Thân phận

Đệ Thập Tam Chương

Thân phận

– Tuyết Lạc –

Một đường thúc ngựa chạy đi, chẳng biết đã qua bao lâu nhưng Thiên Phong chưa từng dám ngoảnh đầu nhìn lại một khắc, miệng vẫn không ngừng giục mã mau tăng thêm cước bộ, chỉ sợ sẽ lại bắt gặp mấy bóng ma diện than âm hồn không tiêu tán kia đang lượn lờ truy ở đằng sau.

Tiếp tục đọc