[Tiểu Bạch] Tổng kết… đầu năm

đầu năm rảnh rỗi nên bỏ chút thời gian ngẫm lại quá trình bước vào con đường tội lỗi https://i2.wp.com/ca0.upanh.com/13.891.18101229.4Lp0/52.gif

.

Tiếp tục đọc